Antons Austriņš
Pušelnieki

Antona Austriņa grāmata Pušelnieki iepazīstina lasītāju ar vienu no latviešu literātūras ziedulaiku labākajiem stāstniekiem un tēlotājiem.
A.Austriņš pratis izmantot savas dzimtās Piebalgas dzīvi ar tai raksturīgajiem tipiem un vidi, darinot smalki veidotus stāstus un tēlojumus. Skaidrā, īpatā stilā viņš rāda gan lauku ļaužu ārējās ikdienas gaitas, gan arī viņu iekšējos pārdzīvojumus. Viņa stāstu varoņu raibajā rindā sastopam pagasta skolotāju, kas vientuļās dzīves pelēcībā ilgojās pēc savas dvēseles sapratēja, koŗa diriģentu, ko aplido gan paskolotās saimniekmeitas, gan vienkāršas kalponītes. Netrūkst šeit ne vecā, brammanīgā cara zaldāta, ne arī klusā nepiepildītas mīlestības glabātāja - vientiesīša.
Krāsainā virknē lasītāja acīm slīd gaŗām tipi, ar kuŗiem rakstniekam nācies sastapties gan savās lauku skolotāja gaitās, gan vēlākajā dumpīgā "piektā gada" bēguļa dzīvē.
Latviešu lasītāja grāmatu plaukts nebūtu pilnīgs, ja tanī trūktu Antona Austriņa maistara rokas darināto stāstu un tēlojumu.

First Previous Next Last