Jānis Bičolis
Kad Mēs Jauni Bijām

Eriks Raisters dzīvē un darbos.
Apsverot krājuma saturu un apjomu, redaktori nolēma, ka tajā ievietojami tādi Ērika Raistera sacerējumi, kas parādītu viņa lieterāro darbību dažādos aspektos. Vispirmā kārtā dzejoļi, kas nav vēl grāmatās publicēti, un tikai šaura izlase, cerībā, ka atklātībā varēs parādīties arī vēl pilnīgs krājums. Tad divas apceres: par dzejas baudīšanu un par Edvartu Virzu, kas ir pirmpublikācija. Arī abas autobiografiskās skices un atmiņu zīmējums Kad mēs jauni bijām.
Šo pēdējo redaktori ieskatīja par īpaši nozīmīgu rakstnieka sabiedriskajai ievirzei un izvēlējās to par visas grāmatas titulu, vēl jo vairāk tādēļ, ka Ērika Raistera personība īsti pareizi iezīmējas tikai sava laikmeta un savas paaudzes ietvarā, kā tas arī šinī rakstā parādās.
Šai sakarā arī pacerēs par Ēriku Raisteru vairāk vietas atvēlēts videi, kurā viņš dzīvojis un darbojies, nekā tas būtu vajadzīgs tīri personīgiem motīviem. Tā Jāņa bičoļa biografiskā apcere ir dzudzējādā ziņā arī laikmeta notikumu dokumentācija. Artura Baumaņa rakstā itin plaši notēlota skolas dzīve Smiltenē Latvijas sākuma gados, kad Ēriks Raisters tur mācījās. Kārļa Rabāca apcere parāda Ēriku Raisteru žurnālista un redaktora darbā, bet reizē sniedz arī pirmreizīgu ieskatu par personībām, kas šai laukā darbojas un par žurnālisma situāciju autoritārajā laikmetā vispār.
Elvīrais Raisteres atmiņās redzam, Ēriku kā ģimenes cilvēku, bet reizē tur atspoguļojas trimdas gaitas, kurās daudz kas kopīgs mums visiem. Nikolaja Kalniņa atmiņās ietverti Amerikas gadi, kad dzīve jau puslīdz nokārtojusies, kad Ēriks Raisters atkal var justies savā īstajā elementā, nedēļas nogales un atvaļinājumus pavadot Katskiļu kalnos, latviskā vidē, kur tad lieku reizi var parādīt savu sabiedrisko iedabu, organizējot dažādus pasākumus, gan nopietnus, gan humoristīgus."

First Previous Next Last