nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

VISC rīkojums "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi"

Latvijas valsts mācību priekšmetu olimpiādes visās tās kārtās (Sagatavošanās/Skolas, Novada un Valsts olimpiādes) reglamentē IZM VISC izdots rīkojums "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi", kas tiek atjaunots katru gadu.
Tas sastāv no "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises" dokumenta un tā pielikumiem.
6. pielikums veltīts Valsts matemātikas olimpiādei. Valsts olimpiāžu pieteikuma forma atrodama 17. pielikumā. Lūdzam 17. pielikuma tabulā izveidot aili "personas kods", lai varam skolēnu datus saglabāt LU A.Liepas NMS skolēnu sasniegumu datu bāzē un piereģistrēt dalībai valsts olimpiādes 3. posmā. LU A.Liepas NMS skolēnu sasniegumu datu bāze ir Latvijas Universitātes informatīvās sistēmas LUIS sastāvdaļa, un attiecībā uz datu drošību tiek ievēroti visi to reglamentējošie nosacījumi.

2011. gada rīkojums:

Citāti no 2011. gada rīkojuma dokumenta:

IV. Dalībnieku pieteikšana un atlase valsts olimpiādei

16. Novadi, pilsētas vai izveidotās novadu apvienības iesūta centram elektronisku pieteikumu par piedalīšanos olimpiādēs līdz 1. oktobrim uz elektroniskā pasta adresi visc@visc.gov.lv (16. pielikums).

17. Novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādes žūrijas komisija olimpiādes trešajam posmam izvirza otrā posma uzvarētājus. Jebkura atkāpe no olimpiāžu kārtības, piemēram, trešajam posmam izvirzītā dalībnieka klašu grupa, vecums, ir saskaņojama ar centru.

Izvilkumi no 2011. gada rīkojuma 6 pielikuma:

3.2.7.38. papildus norādītajam dalībnieku skaitam izglītības iestāde vai novads, pilsēta, Rīgas pilsētas rajons, Rīgas priekšpilsēta vai novadu apvienība var pieteikt iepriekšējā gada valsts olimpiādes pirmās vietas ieguvējus;

3.2.8. pieteikumus olimpiādes trešajam posmam iesūta Valsts izglītības satura centram gan elektroniski (visc@visc.gov.lv), gan papīra formātā (Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050) līdz 2012. gada 15. februārim, uz aploksnes norādot: "_______novada, pilsētas vai novadu apvienības pieteikums valsts matemātikas olimpiādei". Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, matemātikas pedagoga vārdu, uzvārdu, kādā valodā izglītojamais veiks olimpiādes darbu, kā arī norāda 5.–8.klases un 9.–12.klases izglītojamo skaitu novada, pilsētas, Rīgas pilsētas rajona, Rīgas priekšpilsētas vai novadu apvienības olimpiādē un atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un amatu, kura pavadīs uz valsts olimpiādi izvirzītos olimpiādes dalībniekus.

Novada olimpiādes dalībnieku skaitu nosaka novadu/novadu apvienību/pilsētu Izglītības pārvaldes, vienojoties ar novadu/novadu apvienību/pilsētu mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām, pirms olimpiādes pirmā posma norises sākuma un paziņo par to skolām, lai tās iepazīstinātu izglītojamos ar šo informāciju.
Arī par konkrētiem Novada olimpiādes rezultātiem jāinteresējas sava novada/novadu apvienības/pilsētas Izglītības pārvaldē.

Ja ir jautājumi, saistīti ar Latvijas Valsts olimpiādēm, lūdzu, ieskatieties Valsts izglītības satura centra lapā.

LU A. Liepas NMS nenosaka valsts olimpiādes dalībnieku skaitu, mums nav pieejami arī visi Novada olimpiādes rezultāti (republikas olimpiādes jeb valsts olimpiādes 3. posma rezultāti mums ir pieejami).
 

LU NMS