nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Valsts matemātikas olimpiāžu vēsture

Vidusskolu matemātikas olimpiāžu pirmsākumi Latvijā meklējami 1945./46. mācību gadā, kad LVU (tagad LU) matemātikas katedra organizēja pirmo olimpiādi. Šāda veida matemātikas sacensības skolēniem regulāri notiek sākot ar 1949./50. mācību gadu, bet olimpiāžu numerācija sākās ar 1950./51. mācību gadu, kad to organizēšanā iesaistījās arī Rīgas Pionieru pils (tagad Rīgas Skolēnu pils).

Vēlākajos gados, Izglītības ministrijas stimulētas, olimpiādes aptvēra visu Latviju.

Jau vairākus gadus olimpiādes 3. un 4. posmu organizē LU A. Liepas NMS. Ilgus gadus uzdevumu komplektus Valsts matemātikas olimpiādes visiem posmiem sagatavoja LU profesors Agnis Andžāns. Sākot ar 2009./2010. mācību gadu uzdevumu komplektus Valsts matemātikas olimpiādei sastāda speciāli izveidota komisija.

Gatavošanās olimpiādēm, kā arī ārpusklases darbs matemātikas pulciņos, prasa atbilstošus mācību palīglīdzekļus. Pirmais oriģinālais paaugstinātas grūtības pakāpes matemātikas uzdevumu krājums latviešu valodā iznāca 1960. gadā; to sastādīja LU Vispārīgās matemātikas katedras pasniedzēji, apkopojot iepriekšējo gadu olimpiāžu un iestājeksāmenu uzdevumus. Pirmo krājumu papildināja vēl četri uzdevumu krājumi, kas aptvēra laika posmu no 1960. līdz 1967. gadam. Turpmākajos gados tika izdotas nelielas brošūras ar atsevišķu gadu olimpiāžu noslēguma posma uzdevumiem un to atrisinājumiem.

Sākot ar 1977. gadu, laiku pa laikam tiek izdoti lieli uzdevumu krājumi ar matemātikas olimpiāžu uzdevumu īsiem atrisinājumiem. Pēdējos gados regulāri tiek izdoti mācību līdzekļi 5. - 9. un 9. - 12. klašu grupās, kuros apkopoti viena mācību gada laikā notikušo matemātikas konkursu un olimpiāžu uzdevumi, to izvērsti atrisinājumi, kā arī īsas norādes uzdevumu risināšanai. Šajos uzdevumu krājumos tiek ietverti arī Valsts matemātikas olimpiāžu visu 4 posmu uzdevumi.

Datus (uzdevumus, rezultātus, laureātus) par iepriekšējo gadu Valsts matemātikas olimpiādēm meklējiet olimpiāžu arhīvā.
 

LU NMS